Τρίτη 18 Ιουνίου 2024

Ποιότητα

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ είναι ένα 100% φυσικό μεταλλικό νερό, εξαιρετικής ποιότητας, που προέρχεται από την καρδιά των Αχαϊκών Βουνών και εμφιαλώνεται στην περιοχή του Αιγίου.Το εργοστάσιο του Αιγίου λειτουργεί 4 γραμμές παραγωγής που παράγουν καθημερινά κατά μέσο όρο 1.200.000 λίτρα προϊόντος. Το εργοστάσιο αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στην Αχαΐα συμβάλλοντας καθημερινά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Προσήλωση στην ποιότητα.
Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ εμφιαλώνεται κάτω από συνθήκες εξαιρετικά αυστηρών ελέγχων χωρίς να υφίσταται επιπλέον επεξεργασία. Όλες οι εγκαταστάσεις μας είναι πιστοποιημένες από τον ανεξάρτητο φορέα Lloyd’s βάσει όλων των απαραίτητων προτύπων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ είναι το μοναδικό νερό στην Ελλάδα που διαθέτει ειδική πιστοποίηση από τον ανεξάρτητο φορέα διασφάλισης ποιότητας της παραγωγικής διαδικασίας Ε.ΣΥ.Δ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) για τους μικροβιολογικούς του ελέγχους. Πιο αναλυτικά:

Πιστοποιήσεις Ποιότητας από τον ανεξάρτητο φορέα Lloyd’s:

 • Πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας: BS  EN  ISO  9001: 2008
 • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: BS  EN  ISO 14001: 2004
 • Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: OHSAS 18001: 2007
 • Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων: BS EN ISO 22000: 2005


Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Διαχείρισης Υδάτων, για το εργοστάσιο του Αιγίου.


Από το 1989, η προσήλωση στην ποιότητα, την καινοτομία και την αειφόρο ανάπτυξη, αποτελούν βασικούς πυλώνες δράσεις για το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ. Ως αποτέλεσμα δράσεων που έχουμε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, έρχεται μια πολύ σημαντική διάκριση που έχει λάβει το εργοστάσιο στο Αίγιο, η οποία αποτελεί και την μοναδική στην κατηγορία του νερού για την Ελλάδα.

Χρυσή Πιστοποίηση Gold EWS CertificationΤο εργοστάσιο του Αιγίου, κατάφερε το 2016 να πιστοποιηθεί με βάση το πρότυπο της Ευρωπαϊκής Πιστοποίησης για την Διαχείριση Υδάτων (European Water Stewardship – EWS) και να αποσπάσει μάλιστα τη μέγιστη διάκριση με Χρυσή Πιστοποίηση (Gold EWS Certification), αφού συμμορφώθηκε με όλους τους πρωτεύοντες και δευτερεύοντες δείκτες του EWS.
 
Το πρότυπο της Ευρωπαϊκής Πιστοποίησης για την Διαχείριση Υδάτων, λειτουργεί ως ένα πρωτοποριακό και ολιστικό εργαλείο για τον έλεγχο, αξιολόγηση και βελτίωση βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης του νερού, καθώς και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μιας επιχείρησης. Απαιτεί αυστηρές προϋποθέσεις σχετικά με τη χρήση του νερού σε όλους τους τομείς λειτουργίας ενός εργοστασίου, αλλά και το πώς επηρεάζεται το άμεσο περιβάλλον (χλωρίδα και πανίδα) και η τοπική κοινωνία, στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Περισσότερες πληροφορίες για το European Water Stewardship μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο www.ewp.eu  

Η Χρυσή Πιστοποίηση του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ, σε συνδυασμό με το σύνολο της περιβαλλοντικής πολιτικής του εργοστασίου, υποδηλώνει την ορθολογική και βιώσιμη χρήση του νερού στις εγκαταστάσεις του, αλλά και την προσπάθεια για ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον. Η χρήση του νερού στο εργοστάσιο του Αιγίου έχει βελτιωθεί κατά 16,1% το 2016 σε σύγκριση με το 2015 και όλοι οι περιβαλλοντικοί στόχοι που έχουν τεθεί, έχουν επιτευχθεί.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι λειτουργίες του εργοστασίου και η συμβατότητα των διαδικασιών που σχετίζονται με την πιστοποίηση, ελέγχονται και επαναξιολογούνται σε ετήσια βάση, ενώ κάθε 3 χρόνια η πιστοποίηση πρέπει να αξιολογηθεί εκ νέου.


Πιστοποίηση από τον ανεξάρτητο φορέα Ε.ΣΥ.Δ.: 

 • Πρότυπο Μικροβιολογικό Εργαστήριο: ΕΛΟΤ EN ISO/ IEC 17025: 2005

Πέραν των πιστοποιήσεων, η ποιότητα είναι μια διαρκής αναζήτηση για την ομάδα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ:

 • Ύπαρξη ανεξάρτητου εργαστηρίου μικροβιολογικών δοκιμών πιστοποιημένο από τον κρατικό φορέα Ε.ΣΥ.Δ
 • Επιβεβαιώνουμε ότι οι προμηθευτές των πρώτων υλών μας τηρούν τις ίδιες προδιαγραφές
 • Διενεργούμε τακτικούς ελέγχους ποιότητας με τυχαία δειγματοληψία προϊόντων από την αγορά
 • Συλλογή 60 κατά μέσο όρο δειγμάτων τελικού προϊόντος την ημέρα στα οποία  πραγματοποιούνται πάνω από 700 έλεγχοι που αφορούν το προϊόν και τη συσκευασία.


Οι άνθρωποί μας

Καθώς οι άνθρωποί μας είναι προτεραιότητά μας το εργοστάσιο του Αιγίου αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της περιοχής, η οποία υποστηρίζει περίπου 120 θέσεις εργασίας με την πλειονότητα των εργαζομένων να προέρχεται από την τοπική κοινωνία συμβάλλοντας στην τόνωση της απασχόλησης στην περιοχή.
Υγεία και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας

Η καθιέρωση υψηλών προτύπων λειτουργίας για την ασφάλεια και την υγεία στον εργασιακό χώρο αποτελεί πρωταρχικό μέλημα για το εργοστάσιο του Αιγίου. Με άξονα αυτή την αρχή το εργοστάσιο λειτουργεί σύμφωνα με όλε τις νομοθετικές ρυθμίσεις που προέρχονται από το Κοινοτικό και Εθνικό Δίκαιο και αφορούν θέματα Υγείας και Ασφάλειας.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Πιστοποιημένο σύστημα για την υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας OHSAS 18001 
 • Γραπτές μελέτες εκτίμησης επαγγελματικών κινδύνων (Μ.Ε.Ε.Κ)
 • Εφαρμογή προληπτικού συστήματος μηδενισμού ατυχημάτων (ΣΥ.μ.α)   

   

   

   

© 2011 Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε