Τρίτη 28 Μαρτίου 2017

Ποιότητα

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ είναι ένα 100% φυσικό μεταλλικό νερό, εξαιρετικής ποιότητας, που προέρχεται από την καρδιά των Αχαϊκών Βουνών και εμφιαλώνεται στην περιοχή του Αιγίου.Το εργοστάσιο του Αιγίου λειτουργεί 4 γραμμές παραγωγής που παράγουν καθημερινά κατά μέσο όρο 1.200.000 λίτρα προϊόντος. Το εργοστάσιο αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στην Αχαΐα συμβάλλοντας καθημερινά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Προσήλωση στην ποιότητα.
Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ εμφιαλώνεται κάτω από συνθήκες εξαιρετικά αυστηρών ελέγχων χωρίς να υφίσταται επιπλέον επεξεργασία. Όλες οι εγκαταστάσεις μας είναι πιστοποιημένες από τον ανεξάρτητο φορέα Lloyd’s βάσει όλων των απαραίτητων προτύπων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ είναι το μοναδικό νερό στην Ελλάδα που διαθέτει ειδική πιστοποίηση από τον ανεξάρτητο φορέα διασφάλισης ποιότητας της παραγωγικής διαδικασίας Ε.ΣΥ.Δ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) για τους μικροβιολογικούς του ελέγχους. Πιο αναλυτικά:

Πιστοποιήσεις Ποιότητας από τον ανεξάρτητο φορέα Lloyd’s:

 • Πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας: BS  EN  ISO  9001: 2008
 • Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: BS  EN  ISO 14001: 2004
 • Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: OHSAS 18001: 2007
 • Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων: BS EN ISO 22000: 2005


Πιστοποίηση από τον ανεξάρτητο φορέα Ε.ΣΥ.Δ.: 

 • Πρότυπο Μικροβιολογικό Εργαστήριο: ΕΛΟΤ EN ISO/ IEC 17025: 2005

Πέραν των πιστοποιήσεων, η ποιότητα είναι μια διαρκής αναζήτηση για την ομάδα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ:

 • Ύπαρξη ανεξάρτητου εργαστηρίου μικροβιολογικών δοκιμών πιστοποιημένο από τον κρατικό φορέα Ε.ΣΥ.Δ
 • Επιβεβαιώνουμε ότι οι προμηθευτές των πρώτων υλών μας τηρούν τις ίδιες προδιαγραφές
 • Διενεργούμε τακτικούς ελέγχους ποιότητας με τυχαία δειγματοληψία προϊόντων από την αγορά
 • Συλλογή 60 κατά μέσο όρο δειγμάτων τελικού προϊόντος την ημέρα στα οποία  πραγματοποιούνται πάνω από 700 έλεγχοι που αφορούν το προϊόν και τη συσκευασία.


Οι άνθρωποί μας

Καθώς οι άνθρωποί μας είναι προτεραιότητά μας το εργοστάσιο του Αιγίου αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της περιοχής, η οποία υποστηρίζει περίπου 120 θέσεις εργασίας με την πλειονότητα των εργαζομένων να προέρχεται από την τοπική κοινωνία συμβάλλοντας στην τόνωση της απασχόλησης στην περιοχή.
Υγεία και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας

Η καθιέρωση υψηλών προτύπων λειτουργίας για την ασφάλεια και την υγεία στον εργασιακό χώρο αποτελεί πρωταρχικό μέλημα για το εργοστάσιο του Αιγίου. Με άξονα αυτή την αρχή το εργοστάσιο λειτουργεί σύμφωνα με όλε τις νομοθετικές ρυθμίσεις που προέρχονται από το Κοινοτικό και Εθνικό Δίκαιο και αφορούν θέματα Υγείας και Ασφάλειας.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Πιστοποιημένο σύστημα για την υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας OHSAS 18001 
 • Γραπτές μελέτες εκτίμησης επαγγελματικών κινδύνων (Μ.Ε.Ε.Κ)
 • Εφαρμογή προληπτικού συστήματος μηδενισμού ατυχημάτων (ΣΥ.μ.α)   

   

   

   

© 2011 Coca-Cola Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως Α.Ε